Konferencia s názvom Osobná asistencia - overený spôsob začlenenia ľudí s ťažkým telesným postihnutím je za nami!

KONFERENCIA SA KONALA POD ZÁŠTITOU:

JUDr. Zuzana Stavrovská - komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím

stavrovska.jpg

Postavenie a pôsobnosť Komisárky pre osoby so ZP

Postavenie, pôsobnosť komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, podmienky výkonu tejto funkcie a zriadenie Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím upravuje zákon č. 176/2015 Z.z. o komisárovi pre deti a o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 2015. Tento zákon predovšetkým vytvoril inštitucionálne zabezpečenie verejnej ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím. Komisár sa podieľa na ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím, podporou a presadzovaním práv priznaných osobe so zdravotným postihnutím medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná (Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčný protokol prijaté Valným zhromaždením OSN).
http://www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk

ORGANIZÁTOR KONFERENCIE:

Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach

Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach vznikol ako občianske združenie v roku 1993 z iniciatívy rodičov detí s telesným postihnutím.

Programové zameranie OZ vychádzalo z osobných skúseností rodičov a skúseností z úspešne fungujúcich systémov zo zahraničia.

Občianske združenie vybudovalo s podporou domácich (štátnych i neštátnych) a zahraničných zdrojov polyfunkčné integračné rehabilitačné centrum Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže, ktoré bolo uvedené do prevádzky 22. augusta 1996. Od roku 1996 Detský klub ZPDaM vykonáva činnosť, ktorá je zameraná na poskytovanie služieb deťom, mládeži a dospelým so zdravotným postihnutím, deťom, mládeži a dospelým, ohrozeným zdravotným postihnutím a ich rodinám v regióne Košíc.

Služby, realizované v rámci programového zamerania Detského klubu ZPDaM rešpektujú ľudské práva osôb so zdravotným postihnutím a uplatňujú Štandardné pravidlá na vytváranie rovnakých príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím (OSN).

www.dkke.sk

SPOLUPRACUJÚCE ORGANIZÁCIE:

Katedra spoločenských vied Teologickej fakulty KU

Katedra spoločenských vied Teologickej fakulty KU

spoluorganizátor
ZOM Prešov

ZOM Prešov

spolupracujúce občianske združenie
Organizácia muskulárnych dystrofikov

Organizácia muskulárnych dystrofikov

spolupracujúce občianske združenie

HLAVNÍ SPONZORI KONFERENCIE

ATARAX, s.r.o.
ARES, s.r.o.

Sponzori

Client 1
Client 1

Príhovory

MUDr. Marcela Strhárská
MUDr. Marcela Strhárskáorganizátorka a moderátorka konferencie
PhDr. Helena Woleková CSc.
PhDr. Helena Woleková CSc.ministerka práce a sociálnych vecí SR v rokoch 1991-1992
JUDr. Zuzana Stavrovská
JUDr. Zuzana StavrovskáKomisár pre osoby so zdravotným postihnutím (príspevok v mene pani komisárky predniesla JUDr. Zuzana Ujjobágyová)
Ing. Dagmar Kozáková
Ing. Dagmar Kozákováriaditeľka Detského klubu zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach, organizátora konferencie

Prednášajúci na konferencii

a ich príspevky

PhDr. Marián Kozák
PhDr. Marián KozákFilozofia nezávislého života, princípy a história osobnej asistencie
Mgr. Michal Krivošík
Mgr. Michal KrivošíkPríspevok na osobnú asistenciu - pripravovaná novela zákona č. 447/2008 Z.z.
doc. Ing. Arch. Lea Rollová, PhD.
doc. Ing. Arch. Lea Rollová, PhD.Dizajn pre všetkých - najlepšie riešenie pre všetkých.
Matúš Knap
Matúš KnapAko sa žije človeku s ťažkým telesným postihnutím.
Mgr. Ľuboslava Figurová - OMD
Mgr. Ľuboslava Figurová - OMDVznik AOA Žilina - nástroj osvety a podpory inštitútu OA v žilinskom regióne.
PhDr. Miroslav Cangár, PhD.
PhDr. Miroslav Cangár, PhD.Spoločenské prístupy k človeku s ŤTP. Ľudsko-právny prístup a jeho princípy.
Mgr. Janeta Vargová
Mgr. Janeta VargováOsobná asistencia v agende ÚPSVaR.
Mgr. Lukáš Mika - ARES, s.r.o.
Mgr. Lukáš Mika - ARES, s.r.o.Kompenzačné pomôcky podporujú samostatný život, pomáhajú pri osobnej asistencii.
Bc. Martina Holentová
Bc. Martina HolentováVšetko, čo potrebujem a chcem, pomocou osobnej asistencie dokážem.
Bc. Ján Podhájecký
Bc. Ján PodhájeckýDilemy osobnej asistencie
Adolf Ratzka, PhD.
Adolf Ratzka, PhD.Osobná asistencia znamená rozdiel medzi prežívaním a skutočným životom.
Mgr. Silvia Shahzad
Mgr. Silvia ShahzadOsobná asistencia vs. opatrovanie.
JUDr. Ján Gabura
JUDr. Ján GaburaHlavné kontaktné miesto pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so ZP.
Boris Klohna
Boris KlohnaOsobná asistencia - prežívanie alebo život?
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SROZ a Agentúra OA, Bratislava
Daniela Komanickáužívateľka osobnej asistencie
Ing. Dagmar Kozákovámatka syna s ŤTP, riaditeľka Detského klubu zdr. post. detí a mládež v Košiciach
Mgr. Lýdia Brichtová, PhD.
Mgr. Lýdia Brichtová, PhD.Osobná asistencia v slovenskej legislatíve.
Mgr. Tibor Köböl
Mgr. Tibor KöbölNárodná rada občanov so ZP v SR. Kompetencie a zastupovanie záujmov občanov s ŤZP.
JUDr. Zuzana Ujjobbágyová
JUDr. Zuzana UjjobbágyováKomisár pre osoby so ZP - postavenie, pôsobnosť a informácie o činnosti.
Mgr. Tibor Köböl
Mgr. Tibor KöbölOsobná asistencia ako nástroj sebarealizácie.
#1 Užívateľka OAanonymne
Ján Mihoužívateľ osobnej asistencie
Powered byEMF Free Form Builder

Search